Спечели геймърски монитор AOC

Сподели какво е геймингът за теб и участвай в ИГРАТА на GMB и AOC

Участвай в специалната игра в рамките на Българският Гейминг Маратон и спечели 27-инчов геймърски монитор AOC с 144Hz честота на опресняване за точност на всяко едно изображение и забавяне сведено до минимум – важно за всяка една динамична игра.

КАК ДА УЧАСТВАШ :

Всеки, който желае да участва в играта, може да го направи като публикува публичен пост в своя личен профил във Facebook или Instagram, придружен с #AOCGamingBG, в който да разкаже за своя личен гейминг опит. Например може да разкаже за любимата си игра, жанр и герои, за най-запомнящо се гейминг преживяване, да сподели откога играе и за първите си гейминг спомени… и т.н.

ВАЖНО:

 • Участието е валидно само ако постът е публичен и съдържа хаштага #AOCGamingBG.
 • Всеки участник може да се включи само един път в тегленето.
 • Валидни са само публикации, направени по време на периода на Играта.
 • Организаторът не носи отговорност в случай на неправилно въведени данни, което възпрепятства участието в Играта и последващото установяване на контакт с печелившия участник.
 • С участието си в Играта участниците се съгласяват с Официалните правила.
Прочети Официалните правила по-долу.

Продължителност на Играта:

Играта се провежда за периода от 10:00 часа на 27 август до 00:00 часа на 31 август 2020 година.

Правила за участие:

Включването на участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила.

 • Участието в Играта не е обвързано и не изисква покупка на стока или предоставяне на услуга от Организатора.
 • Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни на официалната страница на Играта.
 • В Играта имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, навършили 14 години, с изключение на служителите на Организатора на играта, спонсорите и партньорите на Българският Гейминг Маратон и техните свързани лица.
 • Ако нямате навършени 14 години, но желаете да се борите за наградите, обърнете се към вашия родител или настойник, който може да действа вместо вас и от ваше име, за да се включите в играта. В такива случаи Организаторът ще полага разумни усилия за удостоверяване, че лицата под 14-годишна възраст се представляват от свой родител/настойник.
 • Участниците на възраст между 14 г. и 18 г. могат да участват в Играта със съгласието на своите родители или попечители. В такива случаи Организаторът ще полага разумни усилия за удостоверяване, че съгласието е валидно предоставено.
 • Горните правила намират приложение и при получаването на наградата от съответния печеливш участник, в случай че същият не е навършил 18 г.
 • Играта не се спонсорира, не е одобрена и не се администрира от, или е свързана с Facebook.

Награди:

Наградата е един брой монитор AOC 27G2U/BK, който е предоставен от AOC.
Организаторът не носи отговорност за качеството и техническата изправност на наградите.
Печелившият участник няма право да иска замяна на наградата с друга подобна или да получи паричната й равностойност.

Определяне на Печелившия. Получаване на наградата.

На 31 август 2020 г. печелившият ще бъде изтеглен на случаен томболен принцип.
В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на Печелившия, същият ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването, чрез електронна поща, на която трябва да отговори. Молим участниците да проверят папка Junk, ако не са получили имейл в определения от Условията срок.
Печелившият Участник трябва да представи всички данни (три имена, имейл и адрес за доставка), които са необходими за получаването на наградата.
Наградата може да бъде получена в срок до един месец от датата на тегленето. В случай на извънредно положение и независещи от Организатора обстоятелства, свързани с доставките в страната, този срок може да бъде допълнително удължен.
При получаване на наградата Печелившият Участник подписва приемо-предавателен протокол с Организатора.
В случай че Награденият не отговори на имейла и не успее да се свърже с екипа на Организатора в срок от 1 месец, то той губи правото си върху наградата, а тя се дава на друг участник, изтеглен на случаен томболен принцип.

Организатор на Играта:

Играта се организира и провежда от “АВ Сървисез” ЕООД, с адрес на управление гр. София 1404, р-н „Триадица“, бул. „П.Ю. Тодоров“, ЕИК: 205532799.
Facebook не участват и не съдействат по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта.

Прекратяване на Играта:

Организаторът на Играта има правото да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на Играта, Организаторът не дължи компенсации на участниците в нея.

Съдебни спорове:

Потенциални спорове между Организатора на Играта и участниците ще бъдат решавани по взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред компетентния български съд.
Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни на официалната страница на Играта.
С участието си в Играта участниците се съгласяват с Официалните правила.
Играта не се спонсорира, не е одобрена и не се администрира от, или е свързана с Facebook.

Публичност и информация, свързана със защитата на личните данни (GDPR):

Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда.

 1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (GDPR):
  АВ Сървисез ЕООД, с ЕИК: 205532799, със седалище и адрес на управление: 1404 гр. София, бул. П. Ю. Тодоров, бл. 2, вх. Д, ап. 96, представлявано от Мартин Кадинов
 2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване:
  За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, фамилия и майл адрес, а при печелившите: адрес за изпращане на наградата. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от GDPR, който приемайки условията на Играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.
 3. Срокове за обработване/заличаване на личните данни:
  Данните, необходими за участие в Играта, ще бъдат обработвани от Организатора в срок от 6 месеца, след приключване на Играта. След което личните данни ще бъдат заличени.
 4. Вашите права като субект на данни:
  Съгласно GDPR Участниците имат право на безплатен достъп (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице, или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни, необходими за участието в Играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от GDPR във връзка с чл. 17 от GDPR. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в Играта.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай, че Участник желае да подаде сигнал, и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни, или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

Ако считате, че нарушаваме правата Ви или приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на лични данни, като данните за контакт с КЗЛД са посочени по-долу.
Данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни:
АВ Сървисез ЕООД, с ЕИК: 205532799, със седалище и адрес на управление: 1404 гр. София, бул. П. Ю. Тодоров, бл. 2, вх. Д, ап. 96, представлявано от Мартин Кадинов
Комисия за защита на лични данни:
Можете да се свържете с надзорния орган по следния начин: Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Телефон: +359 2 91-53-518; или на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Република България.